Pravidla knihovny

 1. Uživatelům se půjčují knihy z knihovního fondu obce zdarma.
 2. Mimo budovu se zásadně nepůjčují dokumenty:
  • jestliže by jim hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození
  • jestliže by běžné půjčování bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)
 3. Před převzetím výpůjčky si má uživatel knihu prohlédnout a ihned ohlásit všechny závady.
 4. Knihovna je povinna vyhledat a půjčit uživateli žádaný dokument v čase, který je přiměřený provozním poměrům knihovny.
 5. Dokument, který je půjčený jinému uživateli, knihovna podle možností a na žádost uživatele rezervuje.
 6. Výpůjční lhůta pro půjčování mimo budovu je u knih jeden měsíc.
 7. Výpůjční lhůta může být po domluvě s knihovníkem prodloužena požádá-li o to uživatel před jejím uplynutím a nežádá-li dokument další uživatel.
 8. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu, případně požádat bezodkladné vrácení dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.
 9. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej půjčil, jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu po případě uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.
 10. Je zakázáno zpracovávat text graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.
 11. Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj celou dobu, kdy má dokument vypůjčen a dokud má knihovna o výpůjčce záznam.
 12. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 13. Uživatelé jsou povinni chovat se v knihovně tiše a ohleduplně k ostatním uživatelům a řídit se pokyny pracovníka knihovny.
 14. Do prostorů knihovny se nesmějí vnášet tekutiny a potraviny.